Bodamské jezero

Město s bohatým dědictvím

Ve švýcarské části turistického regionu kolem Bodamského jezera je zdaleka největším městem osmdesátitisícový St. Gallen, centrum stejnojmenného kantonu. Jméno svatého Galla, po česku Havla, nese také klášter uprostřed města, již pětatřicet let zapsaný na seznamu Světového dědictví UNESCO...

Bodamské jezero - Sankt GallenPočátky budoucího města jsou spojeny s postavou legendárního irského či galofranského mnicha Galla, člena družiny misionáře Kolumbána. Legenda praví, že roku 612 zamířil z Arbonu na pobřeží jezera do vnitrozemí a nedaleko od pramene malebné říčky Steinach se zamotal do trnitého keře. Považoval to za boží znamení, že má na tomto místě zůstat, a se slovy Žalmu 132 „To je místo mého odpočinku navždy“ na rtech si tu postavil poustevnu. U ní pak v roce 719 vznikl klášter v čele s opatem Otmarem, který přijal benediktinskou řeholi. A z řemeslnické osady postupně se rozvíjející kolem kláštera se posléze zrodilo město St. Gallen.
Klášter se svou školou a knihovnou patřil zejména v 9.–11. stol. k nejdůležitějším evropským kulturním centrům severně od Alp. Ani později neztratil příliš ze svého významu. Jeho opat byl od počátku 13. stol. až do rozpuštění kláštera v roce 1805 říšským knížetem s právem účasti a hlasování na říšských sněmech. V roce 1353 navštívil klášter císař Karel IV. Vyhlášený milovník a sběratel relikvií si odtud odvezl část lebky sv. Havla i sv. Otmara. První věnoval pražskému kostelu sv. Havla, druhá byla uložena na Karlštejně a v roce 1645 spolu s dalšími karlštejnskými relikviemi přenesena do svatovítské katedrály na Pražském hradě.
Svou dnešní pozdně barokní podobu získal klášter ve 2. pol. 18. stol. Tehdy také vznikl nový klášterní kostel, dnešní katedrála sv. Galla. Monumentální stavba zaujme netradičním architektonickým řešením – k rotundě, centrální kruhové části s kopulí, přiléhají symetricky směrem k východu chór a k západu loď ukončená obloukovým závěrem, takže chybí obvyklé rovné západní průčelí chrámu. Věže jsou umístěny po stranách chóru a tvoří součást východního průčelí, které jediné oplývá bohatší figurální výzdobou, jinak je exteriér katedrály velmi prostý...

Obsah košíku

košík je prázdný
Dolní navigace